Major 7, gevestigd aan de Noordweg 68, 4333 GJ  Middelburg, zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://major7.nl,  Noordweg 68, 4333 GJ  Middelburg
Sjaak Lammers is de Functionaris Gegevensbescherming van Major 7 hij is te bereiken via administratie@major7.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Major 7 verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
 
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Relatie overzicht
 • Boekhoudkundige, belastingtechnische en juridische gegevens

Verzameling van Persoonsgegevens die wij verwerken

 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
  Informatie van derden: We kunnen uw Persoonsgegevens verzamelen of verkrijgen van derden die deze aan ons verstrekken (bijv. kredietinformatiebureaus, wetshandhavingsinstanties etc.).
  Gegevens die u openbaar maakt: We kunnen uw Persoonsgegevens verzamelen of verkrijgen die u overduidelijk openbaar wilt maken, inclusief via sociale media (we kunnen bijvoorbeeld informatie van uw sociale mediaprofiel(en) verzamelen als u een openbaar bericht over ons plaatst).
  Gegevens van uw werkgever: indien u contact met ons opneemt in uw hoedanigheid als werknemer, de contactgegevens van uw werkgever (inclusief naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres) voor zover relevant.
 • Sitegegevens: We kunnen uw Persoonsgegevens verzamelen of verkrijgen wanneer u een van onze Sites bezoekt of functies of middelen gebruikt die beschikbaar zijn op of via onze Sites

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Major 7 verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via administratie@major7.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag en wettelijke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

 • Major 7 verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om diensten aan u te leveren
 • Major 7 verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Daarnaast kan Major 7 uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

Toestemming: We kunnen uw Persoonsgegevens Verwerken wanneer we uw voorafgaande, uitdrukkelijke toestemming voor de Verwerking hebben verkregen (deze wettelijke grondslag wordt alleen gebruikt in verband met Verwerking die volledig vrijwillig is – deze wordt niet gebruikt voor Verwerking die op enige wijze noodzakelijk of verplicht is);
Contractuele noodzaak: We kunnen uw Persoonsgegevens Verwerken wanneer de Verwerking noodzakelijk is in verband met een contract dat u met ons aangaat;
Naleving van toepasselijk recht: We kunnen uw Persoonsgegevens Verwerken wanneer de Verwerking vereist is door de toepasselijke wetgeving;
Vitale belangen: We kunnen uw Persoonsgegevens Verwerken wanneer de Verwerking noodzakelijk is om de vitale belangen van een persoon te beschermen; of
Legitieme belangen: We kunnen uw Persoonsgegevens Verwerken als we een legitiem belang hebben bij het uitvoeren van de Verwerking met als doel ons bedrijf te beheren, te exploiteren of te promoten, en dat legitieme belangen niet terzijde worden geschoven door uw interesses, fundamentele rechten of vrijheden.

Geautomatiseerde besluitvorming

Major 7 neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Major 7) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Major 7 bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
 
(Categorie) persoonsgegevens          Bewaartermijn                       Reden
Personalia                                             7 jaar                                      Belastingdienst                       
Adresgegevens                                    7 jaar                                      Belastingdienst
Overige                                                  Tot einde klantrelatie            Dienstverlening/service

Delen van persoonsgegevens met derden

Major 7 verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Major 7 blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Major 7 gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Google Analytics

Major 7 maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Major 7 bij Google zoekresultaat pagina’s zijn.
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacy beleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Major 7 te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Major 7 heeft hier geen invloed op.
Major 7 heeft Google geen toestemming gegeven om via Major 7 verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Major 7 en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar administratie@major7.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Major 7 wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Major 7 heeft passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd om uw Persoonsgegevens te beschermen tegen onopzettelijke of onwettige vernietiging, verlies, wijziging, ongeautoriseerde openbaarmaking, ongeoorloofde toegang en andere onwettige of ongeautoriseerde Verwerkingsvormen, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Omdat het internet een open systeem is, is de overdracht van informatie via het internet niet volledig veilig. Hoewel we alle redelijke maatregelen treffen om uw Persoonsgegevens te beschermen, kunnen we de veiligheid van uw gegevens die via internet naar ons worden verzonden niet garanderen – een dergelijke overdracht is op eigen risico en u bent zelf verantwoordelijk voor een veilige verzending van alle Persoonsgegevens die u naar ons verzendt.

De website van Major 7 maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via administratie@major7.nl